Ką reikia žinoti apie maisto produktų ženklinimą?

Prekių ženklinimo taisyklės ku­riamos siekiant informuoti ir ap­saugoti vartotoją. Šiandien, kai į Lietuvos rinką plūsta vis didesnis maisto produktų srautas, o varto­tojai tampa vis išrankesni, šios tai­syklės tampa itin aktualios.

Gamintojams ar platintojams svar­bu tiksliai žinoti visus prekių ženklini­mo reikalavimus, kad išvengtų pažei­dimų, o vartotojams – kad galėtų ap­ginti savo teises, būtų informuoti, ko gali reikalauti, o ko ne. Ir didelių mais­to produktus gaminančių kompanijų, ir smulkiųjų įmonių atsakomybę už prekių ženklinimo pažeidimus reglamentuo­ja Produktų saugos įstatymas, Admi­nistracinių teisės pažeidimų kodeksas ir Civilinis kodeksas, kuriame nustaty­ta, kaip vartotojams turi būti atlyginta žala. Tam tikrais atvejais Europos mais­to saugos tarnyba arba valstybės na­rės atitinkamos kontrolės institucijos gali taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones, kurios dažniausiai sutrikdo gamintojo ar platintojo finan­sinę veiklą. Pateikiama informacija apie pagrindines maisto produktų ženkli­nimo taisykles padės gamintojams ar pardavėjams, tiekiantiems produkciją Lietuvos ar užsienio rinkai, laikytis žen­klinimo reikalavimų ir išvengti su maisto sauga susijusių pažeidimų. Žinoti svar­biausias maisto produktų ženklinimo taisykles svarbu ir kiekvienam varto­tojui, kuris rūpinasi savo sveikata, nori vartoti kokybiškus maisto produktus ir gauti išsamios informacijos apie juos.

Šiuo metu Lietuvoje maisto produk­tų ženklinimą reglamentuoja Sveika­tos apsaugos ministro 2002-12-24 įsakymu Nr. 677 patvirtinta higienos norma HN 119:2002 (toliau tekste – HN 119:2002), parengta laikantis ES tei­sės aktų nuostatų. Ši higienos norma nustato bendruosius maisto produk­tų ženklinimo, maistingumo bei par­tijų žymėjimo reikalavimus, kurie pri­valomi visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, tiekiantiems maisto pro­duktus į Lietuvos Respublikos rinką. HN 119:2002 reikalavimai taip pat tai­komi visiems į restoranus, ligonines, valgyklas ir kitas viešojo maitinimo įs­taigas tiekiamiems maisto produktams.

Svarbiausios ES direktyvos ir reglamentai

Į ES rinką tiekiamų maisto produk­tų ženklinimo ir maistingumo žymėji­mo reikalavimus, be kitų teisės aktų, reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamen­tuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą bei Tarybos direktyva 90/496/EEB dėl maisto pro­duktų maistingumo ženklinimo. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad direktyva yra ES teisėkūros aktas, kuriuo iš šalių narių reikalaujama pasiekti tam tikrų rezultatų, tačiau nenurodoma, kokiu konkrečiai būdu tai turi būti padary­ta. Direktyva nuo reglamento skiria­si tuo, kad reglamentas yra tiesiogiai veikiantis ir jis pradeda veikti be jo­kių papildomų vykdymo priemonių. Direktyvos dažniausiai šaliai palieka veikimo laisvę įtvirtinant konkrečias taisykles ir gali būti adaptuotos įvai­riomis teisėkūros priemonėmis, atsi­žvelgiant į tai, kokią teisinių santykių sritį jos reguliuoja.

Nuo 2014 m. gruodžio 13 d. mi­nėtas direktyvas pakeis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, ku­riuo iš dalies keičiami Europos Par­lamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) 1925/2006 bei kuriuo panaikinama Komisijos direk­tyva 87/250/EEB, Tarybos direkty­va 90/496/EEB, Europos Parlamen­to ir Tarybos 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/ EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004. Reglamentas yra ES tei­sėkūros aktas, kuris iškart pradeda veikti visose šalyse narėse be papil­domų teisinių procedūrų. Vadinasi, nuo minėtos datos šis reglamentas tiesiogiai įsigalios ir Lietuvoje.

Kas turi būti nurodyta produkto etiketėje

Šiuo metu Lietuvoje galioja minė­tas bendruosius maisto produktų žen­klinimo, maistingumo ir partijų žymė­jimo reikalavimus nustatantis teisės aktas HN 119:2002. Jis reglamentuoja, kad maisto produktų etiketėje, su tam tikromis išimtimis būtina nurodyti:

 1. parduodamo maisto produkto pavadinimą;
 2. sudėtį;
 3. sudedamųjų dalių arba sudeda­mųjų dalių grupių kiekį pagal konkrečią tvarką;
 4. jei maisto produktai yra fasuoti, grynąjį kiekį;
 5. minimalų tinkamumo vartoti ter­miną, o mikrobiologiniu požiūriu labai greitai gendančių produk­tų – konkrečią datą („Tinka var­toti iki… );
 6. visas specialias laikymo arba var­tojimo sąlygas;
 7. Europos Sąjungoje įsisteigusio gamintojo, pakuotojo ar parda­vėjo pavadinimą ir adresą;
 8. išsamią informaciją apie kilmės vietą;
 9. vartojimo instrukciją, jei be jos būtų neįmanoma teisingai var­toti produktą;
 10. daugiau kaip 1,2 tūrio proc. alkoho­lio turinčių gėrimų faktinę alkoho­lio koncentraciją tūrio procentais.
 11. atskiroms produktų grupėms yra taikomas papildomų užrašų ar informacijos pateikimo etiketė­je reikalavimas.

Kokiais atvejais būtina nurodyti maistingumą?

Nurodyti maisto produktų maistin­gumą nėra privaloma. Tačiau jei pro­dukto etiketėje ar reklamoje (išsky­rus bendrąją) pateikiamas su mityba susijęs teiginys, maistingumą nuro­dyti būtina. Mitybinių teiginių patei­kimo tvarką nustato Europos Parla­mento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006. Mitybinis teiginys – tai bet kuriuo būdu pateikiama informa­cija, kuria teigiama ar užsimenama, kad maisto produktas turi ypatingų maistinių savybių, suteikiančių suma­žintą ar padidintą energijos (kalorin­gumo) kiekį arba nesuteikiančių jos, o informacijoje apie produkto maistines medžiagas pažymima, kad turi jų ma­žesnį ar didesnį kiekį arba jų neturi.

Leidžiami tik mitybiniai teiginiai apie energinę produkto vertę ir šias maistines medžiagas: baltymus, an­gliavandenius, riebalus, skaidulines medžiagas, natrį, konkrečiai išvardy­tus vitaminus ir mineralines medžia­gas, jei jų kiekis išties reikšmingas, taip pat medžiagas, priklausančias mais­tinių medžiagų kategorijai. Dėmesio! Maistinės medžiagos kokybės ar kie­kio žymėjimas nėra mitybinis teiginys!

Maistingumo ženklinimo informa­cija turi būti pateikiama pagal pirmo­sios arba antrosios grupės tvarką:

  1-oji grupė: energinė vertė, balty­mų, angliavandenių ir riebalų kiekis;

  2-oji grupė: energinė vertė, balty­mų, angliavandenių, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukraus, skaidulinių medžiagų ir natrio kiekis.

Kai pateikiami mitybiniai teiginiai apie cukrų, sočiąsias riebalų rūgš­tis, skaidulines medžiagas ar natrį, ženklinime privalo būti pateikiama 2-osios grupės informacija.

Produkto maistingumo ženklinime gali būti nurodomas ir šių medžiagų kiekis: krakmolo, poliolių, monone­sočiųjų riebalų rūgščių, polinesočių­jų riebalų rūgščių, cholesterolio, bet kurių iš konkrečiai išvardytų minera­linių medžiagų ar vitaminų, jei jų kiekis reikšmingas (t. y. ne mažiau 15 proc. rekomenduojamos paros normos 100 g arba 100 ml produkto arba pa­kuotėje, jei joje yra tik viena porcija).

Kuo nepatenkinti vartotojai?

Visa ženklinimo informacija turi būti pateikta valstybine kalba. Papil­domai ji gali būti pateikta ir užsienio kalba (kalbomis). Tačiau dar dažnai galime aptikti maisto produktų, kurie paženklinti, pavyzdžiui, anglų, o ne lietuvių kalba. Ne tik tai kelia Lietuvos vartotojų nepasitenkinimą dėl parduo­tuvėse įsigytų maisto produktų ženkli­nimo. Remiantis Europos Parlamento ir ES Tarybos atliktais tyrimais, viena pagrindinių vartotojų nepasitenkinimo maisto produktų etiketėmis priežasčių yra neįskaitoma, t. y. pernelyg smul­kiu šriftu ar nesuprantamai išdėstyta informacija apie produktą. Taip pat vartotojai nepatenkinti, kai pateikia­mi klaidinantys teiginiai apie produkto maistingumą ar sveikatingumą.

Vartotojai turėtų dėmesingiau skai­tyti gaminių etiketes, domėtis, kur pa­gamintas produktas, kokios jo sudeda­mosios dalys, ar nepasibaigęs tinkamu­mo vartoti terminas ir t. t. Gamintojai (pardavėjai) savo ruožtu privalo pateikti teisingą informaciją apie produkto su­dėtį, laikymo sąlygas, nurodyti tikslią kilmės vietą, jei produktas importuotas. Tad ir vieniems, ir kitiems derėtų sekti naujausią informaciją apie prekių žen­klinimą. Tuomet bus rečiau pažeidžia­mi ir vartotojų, ir gamintojų interesai bei lūkesčiai. Jei vis dėlto nepavyksta išvengti komplikuotų situacijų, nemalo­nių padarinių riziką galima maksimaliai sumažinti, jei kreipiamasi į profesiona­lus. Vieni iš nedaugelio teisininkų, dir­bančių šioje srityje, yra „Lexpro“ teisi­nių paslaugų įmonė. „Lexpro“ komanda sprendžia sudėtingus teisinius, gamy­bos ir komercinius klausimus visame pasaulyje ir bendradarbiauja su įvairiais už maisto saugą bei maisto ženklinimą atsakingais subjektais Lietuvos Respu­blikoje ir kitose pasaulio šalyse.

Parengė UAB „Lexpro“ teisininkė Rasa Saikevičiūtė

Daugiau informacijos:

+370 600 80347 / +370 526 28714
info@lexpro.lt