Lexpro atsako: vienašalis sutarties nutraukimas

Klausimas: Noriu nutraukti ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su pirkėju, nes nebesutampa mūsų požiūris į sutarties vykdymą, tačiau sutartyje numatyta, kad ją galiu nutraukti vienašališkai tik dėl esminio sutarties pažeidimo, kaip turėčiau elgtis?

Lexpro atsako: Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, jiems neprieštaraujanti tarp šalių sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią. Norint vienašališkai nutraukti sutartį prieš sutartyje nustatytą terminą yra būtina įrodyti, kad sutarties nebeįmanoma vykdyti dėl kitos šalies veiksmų ar neveikimo, kurie laikytini esminiu sutarties pažeidimu, t.y. sutarties nutraukimas siejamas su sutarties nevykdymu arba netinkamu jos vykdymu ir tai yra laikytina esminiu sutarties pažeidimu.

Esminis sutarties pažeidimas – vertinamasis kriterijus, kurį vertinant turi būti atsižvelgiama į kiekvienos sutarties specifiką, todėl vienu atveju netinkamu sutarties įvykdymu ir esminiu sutarties pažeidimu gali būti laikomas vienos dienos termino praleidimas, kitu atveju net ir ilgesnis sutartyje nustatyto termino pažeidimas nebus laikomas pagrindu nutraukti sudarytą sutartį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje 2 punkte numatyta, kad nustatant ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai:

1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato;

2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės;

3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo;

4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje;

5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

Atkreiptinas dėmesys, kad šis įstatyme pateiktas sąrašas yra baigtinis ir kitais nenumatytais pagrindais vienašališkai nutraukti sutartį galima tik teismo tvarka. Išimtis yra vienašalis sutarties nutraukimas sutartyje numatytais atvejais, t.y. sudarant sutartį būtina atkreipti dėmesį ir nustatyti atvejus kokioms sąlygoms esant kiekviena iš šalių turi teisę, apie tai iš anksto pranešant kitai sutarties šaliai, vienašališkai nutraukti sutartį.

Nesant šios sutartinės sąlygos aptarimo, kaip minėta aukščiau, sutartį vienašališkai galima nutraukti tik esant esminiam sutarties pažeidimui ar kreipiantis su ieškiniu į teismą dėl sutarties nutraukimo.

Siekiant išlaikyti gerus tarpusavio verslo santykius esant nesutarimams dėl sutarties vykdymo rekomenduotina aptarti iš sutarties vykdymo kylančias problemas šalių tarpusavio darybų būdu. Neretai pasitaiko atveju, kai siekį nutraukti sutartį skatina veiksniai kylantys iš nesutarimo su kitos sutarties šalies darbuotojais, o vadovas apie tai dažnai neinformuojamas, todėl visų pirma rekomenduotina aptarti sutarties vykdymo/nutraukimo galimybes su atsakingus asmeniu ir tik nepavykus susitarti taikiai kreiptis į teismą dėl vienašalio sutarties nutraukimo.

Daugiau informacijos:

+370 600 80347 / +370 526 28714
info@lexpro.lt