Mediacija

Civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas (kitaip – mediacija) yra ginčų taikaus sprendimo būdas, vykdomas tarpininkaujant trečiajam nešališkam asmeniui – mediatoriui. Mediacija vykdoma ginčo šalių rašytiniu susitarimu. Ginčo šalys kartu skiria mediatorių, kurio pagrindinė užduotis – padėti ginčą išspręsti taikiai. Būtent tas aspektas, kad ginčo sprendimo priėmimo prerogatyva priklauso pačioms šalims, o ne trečiajam asmeniui (arbitrui), skiria mediaciją nuo kitų alternatyvių ginčų sprendimo būdų (pavyzdžiui, arbitražo, trečiųjų teismo ir kt.). Atkreiptinas dėmesys, kad pradėjus mediacijos procedūras yra sustabdomi ieškinio senaties terminai. Vienas svarbiausių mediacijos principų – konfidencialumo principas, kuris reiškia, kad ginčo šalys bei mediatoriai privalo laikyti paslaptyje visą mediacijos proceso metu gautą informaciją. Šia priemone siekiama, jog jokia informacija, kuri buvo pateikta vienos iš šalių mediacijos metu negalėtų būti panaudota prieš ją pateikusią šalį, išskyrus tuos atvejus, kai tokios informacijos slėpimas prieštarautų viešajam interesui.

Lexpro teikia mediacijos paslaugas, kurios taikytinos sprendžiant įvairias nestandartines (nemokumo, kokybės, bendrų sprendimų, įsipareigojimo nevykdymo ir t.t.) situacijas su tiekėjais, klientais, partneriais, konkurentais, kolegomis ir kitais Jūsų veiklos dalyviais, įvairių institucijų atstovais, bankais.

Mediacijos paslaugų pobūdis skiriasi nuo teisminio ir turi svarių privalumų. Svarbiausi jų:

  1. Taikių derybų pagalba išsaugomi santykiai (teismas ginčo šalis supriešina)
  2. Išlaikomas konfidencialumas (teismas yra viešas)
  3. Sprendimą priima patys derybų dalyviai (teisme kas kaltas, o kas ne, sprendžia teisėjas)
  4. Mediatorių skiria ir pakeičia patys ginčo dalyviai
  5. Taupomas laikas (teismai trunka ilgai) ir išlaidos (advokatai, ekspertai, įvairūs papildomi mokesčiai).

Mediacijos dėka ginčo šalims sudarius taikos sutartį, jeigu tokie sprendimai neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, šalių prašymu tokia taikos sutartis arba kiti procesiniai dokumentai teisiškai įforminami. Taikos sutartis, patvirtinta teismo supaprastinto proceso tvarka, gali būti vykdoma priverstinai.

Daugiau informacijos: info@lexpro.lt